Nákupné podmienky

KIVNON LOGISTICS, S.L.S VŠEOBECNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKY

1. PRIJATIE OBCHODNÝCH PODMIENOK

1.1  Tieto nákupné podmienky vylučujú akékoľvek iné. Prijatie dodávok alebo služieb a dokonca aj ich zaplatenie neznamená, že obchodné podmienky dodávateľa sú akceptované.

1.2 Nákup produktov sa riadi týmito Všeobecnými nákupnými podmienkami na všetky účely a akékoľvek iné, ktoré nie sú výslovne dohodnuté spoločnosťou KIVNON, nemajú žiadnu hodnotu. Všetky podmienky výslovne akceptované spoločnosťou KIVNON v ponuke alebo prijatí objednávky, ktoré v dôsledku toho predstavujú jej osobitné podmienky, sú vylúčené.

1.3 Dodávateľ neodvolateľne akceptuje Všeobecné kúpne podmienky a naše osobitné podmienky, a to aj v prípade, že sú v rozpore so všeobecnými a špecifickými obchodnými podmienkami Dodávateľa.

1.4 Všeobecné a špecifické obchodné podmienky Dodávateľa nie sú pre spoločnosť KIVNON záväzné, pokiaľ ich spoločnosť KIVNON výslovne písomne neakceptovala.

1.5 Ak Dodávateľ zašle tovar po obdržaní objednávky, ktorá obsahuje tieto všeobecné kúpne podmienky, znamená to, že ich akceptuje a súhlasí s nimi na všetky účely.

1.6 Predpokladá sa, že akékoľvek osoby konajúce v mene Dodávateľa, či už sú manažérmi, spolupracovníkmi atď., sú jeho zástupcom a majú dostatočné právomoci konať ako také a zaviazať ich.

1.7 Sprostredkovatelia, zástupcovia alebo experti spoločnosti KIVNON nie sú oprávnení vykonávať úkony, ktoré ho zaväzujú, pokiaľ KIVNON písomne nepotvrdí ich ponuky.

2. ROZSAH A DODANIE DODÁVOK A/ALEBO SLUŽIEB

2.1 Informácie o ponukách, cenách a dodacích lehotách sa nepovažujú za zmluvu, pokiaľ spoločnosť KIVNON výslovne neakceptovala ponuku.

2.2 Objednávky spoločnosti KIVNON musia jasne špecifikovať rozsah nákupu alebo poskytovania služieb vrátane iba účelu objednávky.

2.3 Akékoľvek zmeny objednávok musia byť vykonané písomne, pod podmienkou, že to spoločnosť KIVNON prijme. Zmeny vyplývajúce zo zmien a doplnení platných právnych predpisov, pravidiel a nariadení po prijatí príslušného príkazu sa tiež považujú za zmeny; ak tieto zmeny a doplnenia ukladajú spoločnosti KIVNON dodatočné alebo náročnejšie povinnosti, je oprávnená odvolať objednávku dodávateľa bez toho, aby to predstavovalo porušenie.

2.4 Čiastočné dodanie alebo vykonanie tovaru alebo služieb požadovaných od Dodávateľa nie je akceptované, pokiaľ to spoločnosť KIVNON výslovne neakceptuje.

2.5 Dohodnuté dátumy a termíny sú záväzné. Príslušným dátumom na dodržanie dodacej lehoty alebo dodacej lehoty je dátum prijatia tovaru na mieste výslovne uvedenom spoločnosťou KIVNON. Ak dodávka "Ex Works" nie je dohodnutá (DAP alebo DDP, 2010 Incoterms), dodávateľ musí sprístupniť tovar spoločnosti KIVNON, berúc do úvahy lehotu dohodnutú s dopravcom na nakládku a prepravu. Ak nie sú splnené dohodnuté dátumy, uplatňujú sa ustanovenia článku 1 124 španielskeho občianskeho zákonníka. Ak dodávateľ predpokladá ťažkosti pri výrobe alebo predchádzajúcom skladovaní materiálov, alebo ak existujú okolnosti, ktoré môžu zabrániť alebo brániť dodávke v stanovenej lehote a/alebo dohodnutých kvalít, dodávateľ musí o tejto okolnosti vopred informovať spoločnosť KIVNON.

2.6 Prijatie dodávky alebo služby po dohodnutom termíne bez výhrad neznamená, že spoločnosť KIVNON sa vzdáva požiadavky na náhradu škody alebo náhradu spôsobenej škody.

2.7 Ak dodávateľ musí vykonať montážne alebo montážne práce, pokiaľ neexistuje výslovná dohoda inak, znáša potrebné dodatočné náklady, ako sú cestovné, potraviny a nástroje.

2.8 Riziko straty alebo poškodenia tovaru znáša Dodávateľ dovtedy, kým tovar nedostane spoločnosť KIVNON alebo, ak to nie je možné, strana, ktorú na tento účel výslovne určila strana na tento účel na mieste dodania.

3. KVALITA

3.1 Dodávateľ zaručuje, že tovar je dodaný a/alebo dodaný bez vád a v súlade s požiadavkami tejto zmluvy. Kontrola alebo platba tovaru spoločnosťou KIVNON neznamená, že to akceptuje alebo oslobodzuje dodávateľa od akýchkoľvek svojich povinností, vyhlásení alebo záruk na základe tejto zmluvy. Podobne si spoločnosť KIVNON vyhradzuje právo skontrolovať tovar v zariadeniach dodávateľa pred jeho dodaním. Ak spoločnosť KIVNON vykoná inšpekciu alebo skúšku v zariadeniach dodávateľa, musí pre ňu urobiť všetko, čo je v jej silách, a poskytnúť pomoc pre bezpečnosť a pohodlie personálu určeného spoločnosťou KIVNON na kontrolu. Dodávateľ sa zaväzuje okamžite informovať spoločnosť KIVNON o akýchkoľvek podozreniach týkajúcich sa chýb alebo anomálií, ktoré môžu viesť k tomu, že spoločnosť KIVNON neprijme dodaný tovar.

3.2 Ak má dodávateľ certifikáciu ISO, zaručuje to jeho splnenie všetkých povinností, ktoré z nej vyplývajú, čím sa zníži množstvo kontrol kvality požadovaných pri dodaní tovaru v zariadeniach spoločnosti KIVNON. V tomto zmysle a z nejakého dôvodu dodávateľ súhlasí s tým, že bude kontrolovaný a podlieha akejkoľvek žiadosti o hodnotenie zameranej na overenie jeho povinností. Okrem toho musí dodávateľ okamžite informovať spoločnosť KIVNON o každej možnosti, ktorá môže ovplyvniť certifikáciu ISO (obnovenia, zrušenia atď.).

3.3 Dodávateľ nemôže vykonať žiadne zmeny v tovare, výrobných procesoch, výrobných miestach alebo surovinách bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti KIVNON. Ak sa strany dohodnú na zmenách alebo zmenách, všetky náklady vzniknuté pri klasifikácii alebo skúškach znáša dodávateľ. Ak dôjde k takýmto zmenám alebo úpravám, spoločnosť KIVNON môže zmluvu vypovedať, a preto je dodávateľ povinný spätne odkúpiť materiály ako predajnú cenu, ktorú KIVNON uvádza, a nahradiť spôsobenú škodu.

3.4 Akýkoľvek dizajn, výroba, inštalácia, dodávka alebo akýkoľvek iný záväzok, ktorý musí byť vykonaný dodávateľom alebo v jeho mene na základe tejto dohody, sa musí vykonať s náležitou starostlivosťou, starostlivosťou a dobrou vierou. Dodávateľ je plne zodpovedný za konanie v súlade s týmto.

4. CENA 

4.1 Ponuky a zoznamy produktov alebo služieb ponúkaných Dodávateľom musia mať pevné ceny, ktoré nie je možné zmeniť po podaní ponuky alebo objednávky spoločnosťou KIVNON. Bez ohľadu na vyššie uvedené, preskúmanie ceny sa bude uplatňovať, ak dôjde k podstatným zmenám cien surovín pre tovar.

4.2 Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, kúpna alebo servisná cena zahŕňa všetky náklady vrátane dopravy, balenia, ciel, poplatkov, poistenia a daní zaťažených transakciou, s výnimkou dane z pridanej hodnoty.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Faktúry vystavené Dodávateľom zodpovedajúce dodaným Produktom alebo službám sa predložia spoločnosti KIVNON pri dodaní produktov alebo pri dokončení služieb k spokojnosti spoločnosti KIVNON.

5.2 Dodávateľ musí na faktúre uviesť aspoň číslo a dátum dodacieho listu, cieľovú spoločnosť, číslo objednávky a/alebo odkaz na objednávku spoločnosťou KIVNON.

5.3 Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, platba sa uskutoční 30.

6. ZÁRUKA

6.1 Spoločnosť KIVNON dostane tovar alebo produkty, pričom si vyhradzuje právo čo najskôr v súlade so svojou bežnou činnosťou skontrolovať, či neexistujú žiadne nedostatky a či sú správne a úplné. Všetky zistené chyby oznámi a napraví spoločnosť KIVNON. V tomto zmysle sa Dodávateľ vzdáva napadnutia nárokov na vady, ktoré vznikli po obvyklých termínoch.

6.2 Pokiaľ nie je v týchto Obchodných podmienkach uvedené inak, uplatňujú sa právne ustanovenia o nedostatku vlastníckeho práva alebo latentných chybách. Na tieto účely je spoločnosť KIVNON oprávnená zvoliť si druh opravného prostriedku a dodávateľ nemôže odmietnuť druh opravného prostriedku zvoleného spoločnosťou KIVNON, pokiaľ nezahŕňa znášanie neprimeraných nákladov.

6.3 V prípade núdze a najmä ak je cieľom zmierniť bezprostredné riziká alebo zabrániť neprimeraným škodám, môže spoločnosť KIVNON odstrániť zistené vady a dodávateľ musí znášať náklady.

6.4 Ak KIVNON znáša náklady v dôsledku chybného dodania tovaru (doprava, práca, cestovanie, materiál atď.), znáša ich Dodávateľ.

6.5 V prípade nedostatku vlastníckeho práva dodávateľ oslobodí spoločnosť KIVNON od potenciálnych nárokov tretích strán, pokiaľ to nie je pripísateľné Dodávateľovi.

6.6 Lehota uplynutia platnosti práv vyplývajúcich z vecných vád začína plynúť dňom prevzatia tovaru v zariadeniach uvedených spoločnosťou KIVNON (prevod rizika).

6.7 Ak dodávateľ splní svoju povinnosť napraviť to náhradnou dodávkou, lehota uplynutia platnosti tovaru dodaného ako náhrada začína plynúť pri jeho dodaní, pokiaľ v čase prijatia opravného prostriedku Dodávateľ výslovne a oprávnene neuvedie, že náhradné doručenie uskutočnil len ako gesto zdvorilosti, aby sa zabránilo súdnym sporom alebo aby sa zachovali obchodné vzťahy pre dodávku.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝROBOK 

7.1 Dodávateľ zodpovedá za škody vzniknuté z chybných výrobkov alebo tovaru, ktorý dodal.

7.2 Zodpovednosť Dodávateľa zahŕňa všetky vzniknuté náklady a náklady vrátane nákladov, ktoré vznikli na právnu obhajobu na vykonanie právnych krokov.

8. SUBDODÁVKY TRETÍCH STRÁN 

8.1 Ak dodávateľ zadá tretie strany subdodávateľovi, vyžaduje si predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti KIVNON, ktorý spoločnosti KIVNON poskytne právomoc čiastočne alebo úplne ukončiť zmluvu a požadovať náhradu škody v prípade porušenia. Subdodávky nevytvárajú žiadny zmluvný vzťah medzi spoločnosťou KIVNON a subdodávateľmi dodávateľa. Subdodávky nezbavujú dodávateľa žiadneho zo svojich zmluvných záväzkov alebo záväzkov a dodávateľ prevezme konanie svojich subdodávateľov ako svoje vlastné voči spoločnosti KIVNON; Spoločnosť KIVNON si môže ponechať faktúry a platby čakajúce na dodávateľa a priamo ich zaplatiť svojim subdodávateľom.

9. DODANÝ MATERIÁL

9.1 Všetky materiály dodané spoločnosťou KIVNON bude naďalej vo vlastníctve spoločnosti KIVNON a budú dodané na uloženie. Dodané materiály nie je možné dodať alebo priradiť tretím stranám ani použiť na iné účely, ako sú tie, ktoré sú uvedené v objednávke.

9.2 Dodávateľ sa týmto zaväzuje udržiavať dodané materiály v dobrom stave a oddeliť ich od vlastného majetku a identifikovať ich ako majetok spoločnosti KIVNON.

9.3 Dodávateľ poistí dodané materiály proti všetkým rizikám straty alebo poškodenia vo výške rovnajúcej sa náhradným nákladom, pričom uvedie záujem spoločnosti KIVNON o politiku a označí ju za príjemcu.

9.4 Po splnení svojich zmluvných záväzkov, alebo ak to uvádza spoločnosť KIVNON, musí dodávateľ vrátiť dodaný materiál v dobrom stave spoločnosti KIVNON.

9.5 Ak spoločnosť KIVNON potrebuje preskúmať inventár dodaného materiálu v zariadeniach dodávateľa, musí poskytnúť prístup zamestnancom oprávneným spoločnosťou KIVNON na vykonanie tejto úlohy.

10. VÝVOZ VÝROBKOV

10.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať právne ustanovenia o kontrole vývozu prijaté Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou a jej členskými štátmi.

11. VYŠŠIA MOC

11.1 Za udalosti vyššej moci sa okrem iného považujú tieto udalosti: a) prírodné javy s katastrofickými účinkami, ako sú zemetrasenia, zemetrasenia, sopečné erupcie, pohyby zeme, morské búrky, záplavy a podobne. b) vojny, nepokoje, revolúcie a/alebo vážne narušenie mieru. c) Požiar, výbuchy, zničenie strojov alebo iný typ zariadenia. d) Priemyselné spory, ako sú štrajky, výluky, zastavenie výroby a obsadenie zariadení. e) Zrušenie alebo zrušenie povolení, výluky alebo povinné uzavretie celej spoločnosti alebo jej časti.

11.2 Spoločnosť KIVNON nie je povinná akceptovať dodanie tovaru alebo služieb, ktoré sa uskutočnili, kým udalosti vyššej moci uvedené v časti 8.1 pokračujú. Podobne môže spoločnosť KIVNON zrušiť celú zmluvu alebo jej časť, kým tieto okolnosti budú pokračovať a v týždni po ich skončení, za predpokladu, že trvanie takýchto okolností je relevantné a potreby dodávok sa výrazne znížia v dôsledku prijatia dodávok od iných dodávateľov, ktoré sú na tieto účely potrebné.

12. UKONČENIE A ZRIEKNUTIE SA

12.1 Okrem všeobecných dôvodov ukončenia v dôsledku platných porušení a prípadne skrytých chýb alebo chýb v dodávanej položke môže spoločnosť KIVNON upustiť od zmluvy alebo ju ukončiť v nasledujúcich prípadoch: a) Ak existuje určitá hrozba alebo riziko, že dôjde k zásadnému zhoršeniu alebo existuje vo finančných vzťahoch Dodávateľa, čo môže viesť k nedodržaniu dohodnutej dodávky. b) Ak je dodaný tovar alebo tovar pred dodaním čiastočne alebo úplne stratený, a to aj v dôsledku nepredvídanej nehody alebo nehody, ktorú nemožno pripísať Dodávateľovi. V každom prípade, v prípade čiastočnej straty môže spoločnosť KIVNON podľa vlastného uváženia zaplatiť cenu a ponechať si prijatý tovar. Ak je zabezpečené poskytovanie služieb, uplatňuje sa toto ustanovenie. c) v súlade s ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

12.2 V prípade nedodržania dodacej lehoty alebo poskytnutia služby môže spoločnosť KIVNON požadovať, aby bola zmluva dodržaná alebo ukončená; v oboch prípadoch môže požadovať náhradu škody spôsobenej v dôsledku omeškania a/alebo nedodržania.

13. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

13.1 Osoby pridelené Dodávateľom na vykonávanie prác v zariadeniach spoločnosti KIVNON musia dodržiavať všetky platné právne predpisy v oblasti bezpečnosti pri práci a spoločnosť KIVNON je oslobodená od všetkých druhov zodpovednosti v prípade pracovných úrazov, ktoré utrpeli vo svojich zariadeniach.

14. DÔVERNOSŤ

14.1 Všetka dokumentácia spoločnosti KIVNON, ku ktorej má Dodávateľ prístup, sa považuje za dôverné informácie. Táto dokumentácia môže zahŕňať obchodné tajomstvá, systémy, softvér a hardvér, koncepty, návrhy, konfigurácie, harmonogramy, náklady, prevádzkové charakteristiky, špecifikácie, techniky, materiál chránený autorským právom, patentované alebo patentovateľné vynálezy, plány, metódy, výkresy, údaje, tabuľky, výpočty, dokumenty a iný písomný materiál, texty vysvetľujúce počítačové programy, vývojové diagramy, zdrojové a predmetové kódy, obchodné a marketingové plány, informácie o transakciách a dohody, ciele, miesta klientov a údaje.

14.2 Dôverné informácie poskytne a/alebo odhalí spoločnosť KIVNON v rámci zmluvného vzťahu dohodnutého s Dodávateľom, ak musí dodávateľ prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu a zachovanie zodpovedajúcej povinnosti mlčanlivosti a dôvernosti. To znamená, že sa okrem iného musia dodržiavať tieto povinnosti: a) riadne zachovávať dôvernosť dôverných informácií a chrániť ich s rovnakou úrovňou starostlivosti ako ich vlastné dôverné informácie, ktoré musia byť v každom prípade starostlivo. b) Používať dôverné informácie len na účely opísané v zmluve dohodnuté alebo na iné účely výslovne dohodnuté stranami písomne. c) nekopírovať alebo reprodukovať dôverné informácie akýmkoľvek spôsobom, pokiaľ to nie je výslovne potrebné v súlade s sledovanými účelmi, a neumožňovať ani nenariaďovať žiadnej tretej strane, aby tak urobila bez predchádzajúceho písomného súhlasu strany, ktorá poskytuje dôverné informácie. d) okamžite oznámiť strane, ktorá poskytuje dôverné informácie, že strana prijímajúca dôverné informácie dostala právnu, administratívnu, vládnu alebo inú žiadosť o poskytnutie všetkých týchto dôverných informácií alebo ich časti, čo umožní strane, ktorá poskytuje dôverné informácie, prijať príslušné opatrenia na svoje náklady. e) Vrátiť dôverné informácie, keď o to požiada strana, ktorá ich doručí.

14.3 Strany sa výslovne dohodli, že po ukončení vzťahu z akéhokoľvek dôvodu musí Dodávateľ vrátiť akúkoľvek dokumentáciu, zverejnenie, materiál alebo podklady obsahujúce Dôverné informácie. Podobne povinnosti zachovávať mlčanlivosť zostávajú v platnosti na dobu neurčitú po ukončení vzťahu.

14.4 Produkty alebo služby vyvinuté Dodávateľom na základe údajov, dizajnov, výkresov, veľkostných modelov a podobných materiálov vo vlastníctve spoločnosti KIVNON nemôžu byť dodávateľom použité na vlastné použitie alebo ponúkané alebo dodané tretím stranám.

15. ODDELITEĽNOSŤ

15.1 Ak sú niektoré alebo všetky ustanovenia týchto Všeobecných nákupných podmienok alebo zmlúv medzi stranami uvedenými v týchto Obchodných podmienkach neplatné alebo anulovateľné, na základe platných právnych predpisov sa z nich vynechajú bez toho, aby to malo vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

16. OZNÁMENIA

16.1 Akékoľvek oznámenia týkajúce sa tejto zmluvy budú uvedené písomne akýmikoľvek platnými prostriedkami, ktoré zaznamenávajú dátum prijatia, obsah a adresáta. Dokumenty týkajúce sa tejto zmluvy a vykonané oznámenia sa vypracujú v jazyku zmluvy.

17. UPLATNITEĽNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNÁ PRÁVOMOC

17.1 Rozhodným právom pre tieto všeobecné obchodné podmienky a akékoľvek spory súvisiace s touto zmluvou je španielske právo, s výnimkou protichodných ustanovení a Haagskeho dohovoru o jednotnom práve o medzinárodnom predaji tovaru, Dohovoru Organizácie Spojených národov o zmluvách o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru a iných dohovorov.

17.2 Akékoľvek ďalšie spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa predložia výlučne jurisdikcii barcelonských súdov.

17.3 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi španielskou a anglickou verziou tohto memoranda o pridružení má prednosť španielska verzia.   

PRÁVO A JURISDIKCIA  

Všetky záležitosti vzniknuté medzi spoločnosťou KIVNON a používateľom týkajúce sa výkladu, dodržiavania a platnosti tohto právneho oznámenia sa riadia jeho vlastnými doložkami a vo všetkých záležitostiach, ktoré v ňom nie sú ustanovené, v súlade so španielskymi právnymi predpismi sa strany výslovne podriaďujú jurisdikcii súdov a tribunálov bydliska spoločnosti KIVNON.