agv výrobca
Eú

Právne upozornenie

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Navštevujete webovú stránku pod KIVNON.COM doménou vlastnenou spoločnosťou KIVNON.

Názov spoločnosti: KIVNON LOGÍSTICA.COM
Adresa spoločnosti: Avda. Puig dels Tudons 6, Poľ. Ind. Santiga 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Daňové identifikačné číslo: B65236911
Telefón: +34 933 034 960
E-mail: info@kivnon.com
Obchodné údaje: : Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Barcelony zväzok 41873 Folio 130 List B400078 Položka 1

PRIJATIE POUŽÍVATEĽA

Toto právne upozornenie upravuje prístup k webovej stránke a jej používanie v rámci KIVNON.COM domény (ďalej len "webová stránka"), ktorú spoločnosť KIVNON sprístupňuje používateľom internetu. Používateľ je chápaný ako osoba, ktorá pristupuje, naviguje, používa alebo sa zúčastňuje na službách a aktivitách na tejto webovej stránke.
Táto webová stránka je v súlade s ustanoveniami španielskeho zákona č. 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode, ako aj s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť KIVNON môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť dizajn, prezentáciu a / alebo konfiguráciu webovej stránky, ako aj niektoré alebo všetky služby a pridať nové služby.
Používanie tejto webovej stránky znamená úplné prijatie ustanovení uvedených v tomto právnom oznámení a Všeobecných podmienkach a podmienkach používania vo verzii uverejnenej spoločnosťou KIVNON v čase, keď používateľ pristupuje na webovú stránku. Používanie určitých služieb ponúkaných používateľom prostredníctvom webovej stránky môže podliehať osobitným podmienkam, ktoré v závislosti od každého prípadu nahrádzajú, dopĺňajú a /alebo menia tieto Všeobecné podmienky používania. Preto pred použitím takýchto služieb si používatelia musia pozorne prečítať a prijať príslušné konkrétne podmienky.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA

Prístup používateľov na webovú stránku je dobrovoľný a bezplatný a akékoľvek iné použitie ako účel tejto webovej stránky je výslovne zakázané. Používateľ sa zaväzuje dôsledne využívať webovú stránku a služby, ktoré sú z nej prístupné, ako aj udržiavať náležitú úctu k ostatným používateľom.

Tento záväzok okrem iného znamená, že:
Používateľ súhlasí s používaním webovej stránky, obsahu a služieb v plnom súlade so zákonom, dobrými colnými predpismi a týmito podmienkami používania a prípadne konkrétnymi podmienkami.
Podobne sa používateľ zdrží používania webovej stránky alebo služieb, ktoré sú prostredníctvom nej poskytované, na účely alebo účinky, ktoré sú nezákonné alebo v rozpore s obsahom tohto právneho oznámenia, škodlivé pre záujmy alebo práva tretích strán, alebo ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom poškodiť, zneškodniť alebo zhoršiť webovú stránku alebo jej služby alebo zabrániť bežnému používaniu webovej stránky inými používateľmi.
Používateľ výslovne súhlasí s tým, že nebude ničiť, meniť, zneškodniť alebo inak poškodzovať údaje, programy alebo elektronické dokumenty a iné, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke.
Používateľ sa zdrží blokovania prístupu ostatných používateľov k službám prostredníctvom hromadnej spotreby počítačových zdrojov, ktoré spoločnosť KIVNON používa na poskytovanie služby, ako aj sa zdrží vykonávania činností, ktoré poškodzujú, prerušujú alebo vytvárajú chyby v uvedených systémoch alebo službách.
Používateľ sa zdrží zavádzania programov, vírusov, makier, apletov, ovládacích prvkov ActiveX alebo akéhokoľvek iného logického zariadenia alebo sekvencie znakov, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť akýkoľvek typ zmeny v počítačových systémoch spoločnosti KIVNON alebo v systémoch vlastnených tretími stranami.
Používateľ sa zdrží získavania informácií, správ, grafiky, kresieb, zvukových a / alebo obrazových súborov, fotografií, nahrávok, softvéru a vo všeobecnosti akéhokoľvek materiálu dostupného prostredníctvom webovej stránky alebo služieb ponúkaných na samotnej webovej stránke.
Používateľ súhlasí s vhodným využívaním obsahu a služieb (ako sú komentáre, názorové fóra alebo stránky otvorené pre čitateľa), ktoré spoločnosť KIVNON ponúka na svojej webovej stránke, a zdrží sa ich používania na nezákonné činy alebo činnosti, ktoré sú v rozpore s dobrou vierou a právnym poriadkom; a tiež sa zdržia šírenia obsahu alebo propagandy, ktorá je rasistická, xenofóbna, pornografická, nezákonná, glorifikuje terorizmus alebo porušuje ľudské práva.
V súlade s antispamovými pravidlami spoločnosti KIVNON používateľ súhlasí s tým, že sa zdrží používania a zhromažďovania údajov z distribučných zoznamov, ktoré sú prístupné prostredníctvom informácií a služieb obsiahnutých na webovej stránke, aby mohol vykonávať činnosti na propagačné alebo reklamné účely, ako aj zasielanie obchodných oznámení akéhokoľvek druhu a prostredníctvom akejkoľvek podpory, ktorú KIVNON a / alebo zainteresované strany predtým nepožadovali alebo s ktorou sa predtým nedohodli.
Každý používateľ, ktorý úmyselne alebo úmyselne nesplní niektorú z vyššie uvedených povinností a záväzkov, je zodpovedný za všetky spôsobené škody a straty.
Niektoré služby a obsahy ponúkané spoločnosťou KIVNON môžu byť predmetom predchádzajúceho zakúpenia služby a zaplatenia peňažnej sumy spôsobom určeným vo Všeobecných obchodných podmienkach nákupu, v takom prípade vám budú jasne sprístupnené.
Ak sa používateľ musí zaregistrovať alebo poskytnúť osobné údaje na prístup k niektorej zo služieb, bude sa uplatňovať zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov používateľov, ako je podrobne uvedené v časti o ochrane osobných údajov tohto právneho oznámenia, ako aj ustanovenia stanovené v podmienkach registrácie, ak existujú. Nákup produktov alebo služieb prostredníctvom tejto webovej stránky neplnoletými osobami je zakázaný, pokiaľ riadne a predtým nezískajú súhlas svojich rodičov, opatrovníkov alebo zákonných zástupcov, ktorí budú považovaní za zodpovedných za činy, ktoré neplnoleté osoby v ich starostlivosti vykonávajú.

OBMEDZENIE ZÁRUK A ZÁVÄZKOV

Spoločnosť KIVNON vynaloží maximálne úsilie, aby zabránila akýmkoľvek chybám v obsahu, ktorý sa môže objaviť na webovej stránke. V každom prípade bude spoločnosť KIVNON oslobodená od akejkoľvek zodpovednosti za akýkoľvek druh škody, ktorá môže byť spôsobená nedostatočnou presnosťou, úplnosťou, aktuálnosťou, ako aj chybami alebo opomenutiami, ktoré môžu existovať v informáciách a službách obsiahnutých na tejto webovej stránke alebo inom obsahu, ku ktorému je možné pristupovať prostredníctvom nej, a nepreberá žiadnu povinnosť ani záväzok overiť alebo monitorovať jej obsah a informácie.
Okrem toho spoločnosť KIVNON nezaručuje dostupnosť, kontinuitu alebo neomylnosť prevádzkovej povahy webovej stránky, a preto v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi nebude zodpovedná za žiadne škody, ktoré môžu byť spôsobené nedostatočnou dostupnosťou alebo kontinuitou prevádzkovej povahy webovej stránky a služieb na nej poskytovaných, nebude zodpovedná ani za chyby v prístupe na rôzne webové stránky alebo za chyby, z ktorých sa v prípade potreby tieto služby poskytujú.
Podobne spoločnosť KIVNON nezaručuje, že webová stránka a server sú bez vírusov a nie je zodpovedná za možné poškodenie, ktoré môže vyplynúť z rušenia, opomenutí, prerušení, počítačových vírusov, telefónnych porúch alebo odpojenia v prevádzkovej povahe tohto elektronického systému, ktoré sú mimo KIVNON, ani nie je zodpovedná za oneskorenia alebo zablokovania používania tohto elektronického systému spôsobené nedostatkami telefónnych liniek alebo preťažením v prevádzke tohto elektronického systému. Internetový systém alebo iné elektronické systémy, ani na škody, ktoré môžu byť spôsobené tretími stranami nezákonným zasahovaním mimo kontroly spoločnosti KIVNON. .

DUŠEVNÉ A PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO

Všetky práva duševného a priemyselného vlastníctva na túto webovú stránku a jej obsah (texty, obrázky, zvuky, zvuk, video, návrhy, kreatívne prvky, softvér) patria spoločnosti KIVNON ako autorovi kolektívneho diela alebo ako postupník, prípadne tretím stranám.
Reprodukcia, distribúcia, verejná komunikácia a sprístupňovanie celého obsahu tejto webovej stránky alebo jej časti na akýkoľvek účel, na akomkoľvek médiu a akýmikoľvek technickými prostriedkami bez povolenia spoločnosti KIVNON sú výslovne zakázané.
Používateľ súhlasí s dodržiavaním práv duševného a priemyselného vlastníctva vo vlastníctve spoločnosti KIVNON a tretích strán. Používateľ môže zobraziť všetky prvky, vytlačiť ich, kopírovať a ukladať ich na pevný disk svojho počítača alebo na akomkoľvek inom fyzickom médiu, pokiaľ sú výlučne a výlučne na osobné a súkromné použitie. Preto je ich použitie na iné účely, ich distribúcia, ako aj ich modifikácia, zmena alebo dekompilácia prísne zakázané.
Spoločnosť KIVNON môže poskytnúť prístup ku všetkým druhom informácií, služieb, programov alebo údajov na internete, ktoré môžu patriť tretím stranám, v takom prípade sa budú uplatňovať práva duševného vlastníctva stanovené ich vlastníkmi.

ODKAZY TRETÍCH STRÁN

V prípade, že sú na webových stránkach k dispozícii odkazy alebo hypertextové odkazy na iné internetové stránky, spoločnosť KIVNON nebude vykonávať žiadny druh kontroly nad týmito stránkami a obsahom.
Spoločnosť KIVNON za žiadnych okolností nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akéhokoľvek odkazu patriaceho na webovú stránku tretej strany, ani nezaručí technickú dostupnosť, kvalitu, spoľahlivosť, presnosť, amplitúdu, pravdivosť, platnosť a ústavnosť akéhokoľvek materiálu alebo informácií obsiahnutých na ktoromkoľvek z uvedených hypertextových odkazov alebo iných internetových stránok.
Tieto odkazy sa poskytujú len na informovanie Používateľa o existencii iných zdrojov informácií o konkrétnej téme a zahrnutie odkazu neznamená schválenie prepojenej webovej stránky spoločnosťou KIVNON. Spoločnosť KIVNON povoľuje odkazy na jej obsah iba na iných webových stránkach za predpokladu, že sú vždy úctivé, v súlade s platnými právnymi predpismi a v žiadnom prípade nereprodukujú obsah spoločnosti KIVNON bez riadneho povolenia. .


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť KIVNON implementuje technické a organizačné opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na zabránenie ich zmene, strate, ošetreniu a/alebo neoprávnenému prístupu vzhľadom na súčasný stav technológie, povahu uložených údajov a riziká, ktorým sú vystavené. To všetko sa vykonáva v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Používateľ môže poskytnúť spoločnosti KIVNON svoje osobné údaje prostredníctvom rôznych formulárov, ktoré sa na tento účel zobrazujú na webovej stránke. Tieto formuláre obsahujú odkaz na Zásady ochrany osobných údajov.
Podobne môže spoločnosť KIVNON získať osobné údaje pochádzajúce z vášho prehliadania a / alebo používania tejto webovej stránky v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.
Pred poskytnutím vašich osobných údajov si pozorne prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov.

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Táto webová stránka, rovnako ako väčšina webových stránok na internete, používa súbory cookie na zlepšenie skúseností používateľa. V našich Zásadách používania súborov cookie nájdete informácie o tom, aké súbory cookie sú, aký typ súborov cookie táto webová stránka používa, ako zakázať súbory cookie vo vašom prehliadači a ako konkrétne zakázať inštaláciu súborov cookie tretích strán. Pred pokračovaním v prehliadaní našich webových stránok si pozorne prečítajte naše zásady používania súborov cookie.

ZMENA OBCHODNÝCH PODMIENOK PRÁVNEHO OZNÁMENIA

Spoločnosť KIVNON si výslovne vyhradzuje právo zmeniť toto právne oznámenie bez predchádzajúceho upozornenia. V dôsledku toho si používateľ musí pozorne prečítať toto právne upozornenie pri každom prístupe na webovú stránku, pretože môže prejsť úpravami.
Používateľ berie na vedomie a akceptuje, že je jeho zodpovednosťou skontrolovať webovú stránku a toto právne upozornenie.

PRÁVO A JURISDIKCIA

Všetky otázky, ktoré vzniknú medzi spoločnosťou KIVNON a používateľom, pokiaľ ide o výklad, dodržiavanie a platnosť tohto právneho oznámenia, sa budú riadiť doložkami stanovených v tomto dokumente a vo veciach, na ktoré sa doložky nevzťahujú, v súlade so španielskymi právnymi predpismi. Strany výslovne podliehajú právomoci miestnych súdov adrese KIVNON.