agv výrobca
Eú

Ochrana údajov

Pri uplatňovaní platnej legislatívy o ochrane osobných údajov vás informujeme, že osobné údaje zhromaždené prostredníctvom formulárov na webovej stránke: www.kivnon.com, sú zahrnuté v konkrétnych automatizovaných súboroch používateľov služieb spoločnosti Kivnon.

Zhromažďovanie a automatizované spracovanie osobných údajov je určené na účely udržiavania obchodných vzťahov a plnenia úloh súvisiacich s informáciami, školením, poradenstvom a inými činnosťami spoločnosti Kivnon.

Tieto údaje budú prenesené iba tým subjektom, ktoré sú potrebné výlučne na účely splnenia vyššie uvedeného účelu.

Spoločnosť Kivnon prijíma potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti, integrity a dôvernosti údajov v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Používateľ môže kedykoľvek uplatniť práva na prístup, námietky, opravu a zrušenie uznané vo vyššie uvedenom nariadení (EÚ). Tieto práva si môže používateľ uplatniť zaslaním e-mailu na adresu: info@kivnon.com alebo na nasledujúcu adresu: C/Puig del Tudons, 6, 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) Španielsko.

Používateľ vyhlasuje, že všetky informácie, ktoré poskytol, sú pravdivé a správne, a zaväzuje sa, že ich bude priebežne aktualizovať a oznámiť akékoľvek zmeny spoločnosti Kivnon.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na aké účely budeme spracúvať vaše osobné údaje?

V spoločnosti Kivnon budeme spracúvať vaše osobné údaje zhromaždené prostredníctvom webovej stránky: www.kivnon.com, na nasledujúce účely:

1. V prípade uzatvárania zmlúv o tovare a službách ponúkaných prostredníctvom www.kivnon.com udržiavať zmluvný vzťah, ako aj riadenie, správu, informovanie, poskytovanie a zlepšovanie služby

2. Zasielanie požadovaných informácií prostredníctvom formulárov dostupných na www.kivnon.com.

3. Zasielanie bulletinov (bulletinov), ako aj komerčných oznámení o propagačných akciách a/alebo reklame www.kivnon.com a sektore.

Pripomíname vám, že môžete namietať proti zasielaniu obchodných oznámení akýmkoľvek spôsobom a kedykoľvek zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú adresu.

Polia v týchto registroch musia byť vyplnené a nebude možné vykonať vyjadrené účely, ak tieto údaje nebudú poskytnuté.

Ako dlho sa budú zhromaždené osobné údaje uchovávať?

Poskytnuté osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, kým sa zachová obchodný vzťah alebo nepožiadate o jeho vymazanie, a po dobu, počas ktorej môže z poskytovaných služieb vyplynúť právna zodpovednosť.

AKTÍVNEJ LEGITIMÁCIE

Spracovanie vašich údajov sa vykonáva na nasledujúcich právnych základoch, ktoré ich legitimizujú:

1. Žiadosť o informácie a/alebo uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Kivnon, ktorých podmienky vám budú v každom prípade k dispozícii pred akoukoľvek prípadnou zmluvou.

2. Slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas, pokiaľ vás informujeme tým, že vám poskytneme tieto zásady ochrany osobných údajov, ktoré po prečítaní, ak súhlasíte, môžete prijať vyhlásením alebo jasným potvrdzujúcim úkonom, ako je zaškrtnutie políčka určeného na tento účel.

Ak nám neposkytnete svoje údaje alebo ak tak urobíte nesprávne alebo neúplne, nebudeme schopní vybaviť vašu žiadosť, čo úplne znemožní poskytnúť vám požadované informácie alebo vykonať zmluvu o službách.

PRÍJEMCOV 

Údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane mimo spoločnosti Kivnon, pokiaľ to nie je zo zákona povinné.

ÚDAJE ZHROMAŽĎOVANÉ POUŽÍVATEĽMI SLUŽIEB

V prípadoch, keď používateľ zahrnie súbory obsahujúce osobné údaje na zdieľaných hostingových serveroch, spoločnosť Kivnon nie je zodpovedná za nedodržanie GDPR používateľom.

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV V SÚLADE S LSSI

Kivnon informuje, že ako poskytovateľ služieb dátového hostingu a v súlade s ustanoveniami zákona č. 34/2002 z 11. júla 2002 o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode (LSSI) uchováva informácie potrebné na identifikáciu pôvodu údajov na hostiteľskom počítači a času, v ktorom bola služba iniciovaná, po dobu maximálne 12 mesiacov. Uchovávanie týchto údajov nemá vplyv na utajenie komunikácie a môže sa použiť len v rámci vyšetrovania trestného činu alebo na zabezpečenie verejnej bezpečnosti, pričom sa sprístupní sudcom a/alebo súdom alebo ministerstvu, ktoré to vyžaduje.

Oznamovanie údajov ozbrojeným silám a zborom štátu sa uskutoční v súlade s ustanoveniami nariadení o ochrane osobných údajov.

AUTORSKÉ PRÁVA KIVNON 

Spoločnosť Kivnon vlastní všetky autorské práva, práva duševného a priemyselného vlastníctva, know-how a všetky ostatné práva súvisiace s obsahom webovej stránky www.kivnon.com a službami, ktoré sa na nej ponúkajú, ako aj softvér potrebný na jeho implementáciu a súvisiace informácie.

Rozmnožovanie, publikovanie a/alebo používanie úplného alebo čiastočného obsahu www.kivnon.com webovej stránky, okrem výlučne súkromných účelov, nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

SOFTVÉROVÉ DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 

Používateľ musí rešpektovať softvér tretích strán sprístupnený spoločnosťou Kivnon, aj keď je bezplatný a/alebo verejne dostupný.

Kivnon má potrebné práva na využívanie a duševné vlastníctvo softvéru.

Používateľ nenadobúda žiadne práva ani licencie na zmluvnú službu, na softvér potrebný na poskytovanie služby alebo na technické informácie na monitorovanie služby, s výnimkou práv a licencií potrebných na plnenie zmluvných služieb a len počas trvania služby.

V prípade akéhokoľvek konania, ktoré presahuje plnenie zmluvy, bude používateľ potrebovať písomné splnomocnenie od spoločnosti Kivnon a používateľovi je zakázané pristupovať, upravovať, prezerať konfiguráciu, štruktúru a súbory serverov vo vlastníctve spoločnosti Kivnon, pričom preberá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť za akýkoľvek incident, ktorý sa môže vyskytnúť na serveroch a bezpečnostných systémoch ako priamy dôsledok nedbanlivého alebo škodlivého konania z jeho strany.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO HOSŤOVANÉHO OBSAHU

Používanie služieb poskytovaných spoločnosťou Kivnon v rozpore s právnymi predpismi v oblasti duševného vlastníctva je zakázané, najmä:

Použitie, ktoré je v rozpore so španielskym právom alebo porušuje práva tretích strán.

Zverejnenie alebo prenos akéhokoľvek obsahu, ktorý je podľa názoru Kivnona násilný, obscénny, urážlivý, nezákonný, rasový, xenofóbny alebo hanlivý.

Trhliny, sériové čísla softvéru alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva tretích strán.

Zhromažďovanie a/alebo používanie osobných údajov iných používateľov bez ich výslovného súhlasu alebo v rozpore s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Používanie poštového servera domény a e-mailových adries na odosielanie nevyžiadaných hromadných e-mailov.

Používateľ nesie plnú zodpovednosť za obsah svojej webovej stránky, prenášané a uchovávané informácie, hypertextové odkazy, nároky tretích strán a právne kroky s odkazom na duševné vlastníctvo, práva tretích strán a ochranu maloletých.

Používateľ je zodpovedný za dodržiavanie platných zákonov a predpisov a pravidiel týkajúcich sa prevádzky online služby, elektronického obchodu, autorských práv, udržiavania verejného poriadku, ako aj univerzálnych zásad používania internetu.

Používateľ odškodní spoločnosť Kivnon za všetky náklady, ktoré vznikli spoločnosti Kivnon v každom prípade, za ktorý je používateľ zodpovedný, vrátane právnych poplatkov a výdavkov, a to aj v prípade súdneho rozhodnutia, ktoré nie je konečné

OCHRANA INFORMÁCIÍ NA HOSTITEĽSKOM MIESTE  
Spoločnosť Kivnon vytvára záložné kópie obsahu hosteného na jej serveroch, ale nemôže niesť zodpovednosť za stratu alebo náhodné vymazanie údajov používateľmi. Podobne nezaručuje úplnú náhradu údajov vymazaných používateľmi, pretože takéto údaje mohli byť vymazané a/alebo upravené počas obdobia, ktoré uplynulo od poslednej zálohy.
 
Ponúkané služby, s výnimkou špecifických zálohovacích služieb, nezahŕňajú nahradenie obsahu uloženého v zálohách vytvorených spoločnosťou Kivnon, ak je táto strata pripísateľná používateľovi; v tomto prípade bude poplatok určený podľa zložitosti a objemu obnovy, vždy s výhradou súhlasu používateľa.
 
Nahradenie vymazaných údajov je zahrnuté v cene služby iba vtedy, keď je strata obsahu spôsobená príčinami, ktoré možno pripísať spoločnosti Kivnon.
 
KOMERČNÁ KOMUNIKÁCIA  
Pri uplatňovaní LSSI. Spoločnosť Kivnon nebude posielať reklamnú ani propagačnú komunikáciu e-mailom ani inými rovnocennými elektronickými komunikačnými prostriedkami, o ktoré predtým príjemcovia nepožiadali alebo ktoré ich výslovne nepovolili.
 
V prípade používateľov, s ktorými existuje predchádzajúci zmluvný vzťah, je spoločnosť Kivnon oprávnená zasielať komerčné oznámenia týkajúce sa produktov alebo služieb spoločnosti Kivnon, ktoré sú podobné tým, ktoré boli pôvodne zmluvne dohodnuté so zákazníkom.
 
V každom prípade môže používateľ po preukázaní svojej totožnosti požiadať, aby mu neboli zaslané žiadne ďalšie obchodné informácie prostredníctvom kanálov zákazníckeho servisu.