agv výrobce
Evropská unie

Právní upozornění

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Navštěvujete webové stránky pod KIVNON.COM doménu vlastněnou společností KIVNON.

Název společnosti: KIVNON LOGÍSTICA.COM
Adresa společnosti: Avda. Puig dels Tudons 6, Pol. Ind. Santiga 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
DIČ: B65236911
Telefon: +34 933 034 960
E-mail: info@kivnon.com
Obchodní údaje: : Společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku v Barceloně Svazek 41873 Folio 130 List B400078 Záznam 1

PŘIJETÍ UŽIVATELEM

Toto právní upozornění upravuje přístup a používání webových stránek pod doménovou KIVNON.COM (dále jen "webové stránky"), které KIVNON zpřístupňuje uživatelům internetu. Uživatelem se rozumí osoba, která přistupuje, naviguje, používá nebo se účastní služeb a aktivit na těchto webových stránkách.
Tato webová stránka je v souladu s ustanoveními španělského zákona 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, kromě platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
KIVNON může kdykoli a bez předchozího upozornění změnit design, prezentaci a/nebo konfiguraci webových stránek, jakož i některých nebo všech služeb, a přidat nové služby.
Používání této webové stránky znamená plný souhlas s ustanoveními obsaženými v tomto právním upozornění a všeobecných podmínkách a podmínkách používání ve verzi zveřejněné společností KIVNON v době, kdy uživatel vstoupí na webové stránky. Používání určitých služeb nabízených uživatelům prostřednictvím webových stránek může podléhat zvláštním podmínkám, které v závislosti na každém případě nahrazují, doplňují a / nebo upravují tyto Všeobecné podmínky používání. Proto si uživatelé před použitím těchto služeb musí pečlivě přečíst a přijmout odpovídající specifické podmínky.


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ

Přístup uživatelů na webové stránky je dobrovolný a bezplatný a jakékoli jiné použití než účel těchto webových stránek je výslovně zakázáno. Uživatel se zavazuje pečlivě využívat webové stránky a služby z nich přístupné, jakož i zachovávat náležitou úctu k ostatním uživatelům.

Tento závazek mimo jiné znamená, že:
Uživatel souhlasí s tím, že bude používat Webové stránky, obsah a služby v plném souladu se zákonem, dobrými zvyky a těmito podmínkami používání a případně s konkrétními podmínkami.
Podobně se uživatel zdrží používání webových stránek nebo služeb poskytovaných jejich prostřednictvím pro účely nebo účinky, které jsou nezákonné nebo v rozporu s obsahem tohoto právního upozornění, poškozují zájmy nebo práva třetích stran nebo které mohou jakýmkoli způsobem poškodit, deaktivovat nebo zhoršit webové stránky nebo jejich služby nebo zabránit běžnému užívání webových stránek jinými uživateli.
Uživatel výslovně souhlasí s tím, že nebude ničit, měnit, deaktivovat nebo jinak poškozovat data, programy nebo elektronické dokumenty a další osoby nacházející se na webových stránkách.
Uživatel se zdrží bránění ostatním uživatelům v přístupu ke službám prostřednictvím hromadné spotřeby počítačových zdrojů, které KIVNON používá k poskytování služby, a také se zdrží provádění akcí, které poškozují, přerušují nebo generují chyby v uvedených systémech nebo službách.
Uživatel se zdrží zavádění programů, virů, maker, apletů, ovládacích prvků ActiveX nebo jakéhokoli jiného logického zařízení nebo posloupnosti znaků, které způsobují nebo pravděpodobně způsobí jakýkoli typ změny v počítačových systémech společnosti KIVNON nebo ve vlastnictví třetích stran.
Uživatel se zdrží získávání informací, zpráv, grafiky, kreseb, zvukových a/nebo obrazových souborů, fotografií, nahrávek, softwaru a obecně jakéhokoli druhu materiálu přístupného prostřednictvím webových stránek nebo služeb nabízených na samotných webových stránkách.
Uživatel souhlasí s tím, že bude vhodným způsobem využívat obsah a služby (jako jsou komentáře, názorová fóra nebo stránky otevřené čtenáři), které KIVNON nabízí na svých webových stránkách, a zdrží se jejich používání k nezákonným činům nebo činnostem, které jsou v rozporu s dobrou vírou a právním řádem; a rovněž se zdrží šíření obsahu nebo propagandy, která je rasistická, xenofobní, pornografická, nezákonná, oslavuje terorismus nebo porušuje lidská práva.
V souladu s antispamovými zásadami společnosti KIVNON se uživatel zavazuje zdržet se používání a shromažďování údajů z distribučních seznamů, které jsou přístupné prostřednictvím informací a služeb obsažených na webových stránkách, za účelem provádění činností pro propagační nebo reklamní účely, jakož i zasílání obchodních sdělení jakéhokoli druhu a prostřednictvím jakékoli podpory, která nebyla požadována nebo dříve odsouhlasena společností KIVNON a / nebo zúčastněnými stranami.
Každý Uživatel, který úmyslně nebo zaviněně nesplní některou z výše uvedených povinností a závazků, odpovídá za veškeré způsobené škody a ztráty.
Některé služby a obsah nabízený společností KIVNON mohou být podmíněny předchozím zakoupením služby a zaplacením peněžní částky způsobem stanoveným ve Všeobecných nákupních podmínkách, v takovém případě vám budou jasně zpřístupněny.
Pokud se uživatel musí zaregistrovat nebo poskytnout osobní údaje pro přístup k některé ze služeb, bude použitelné shromažďování a zpracování osobních údajů uživatelů, jak je podrobně popsáno v části o OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ tohoto právního upozornění, jakož i ustanovení uvedená v registračních podmínkách, pokud existují. Nákup produktů nebo služeb prostřednictvím těchto webových stránek nezletilými osobami je zakázán, pokud řádně a dříve nezískají souhlas svých rodičů, opatrovníků nebo zákonných zástupců, kteří budou považováni za odpovědné za činy, které nezletilé osoby v jejich péči provádějí.

OMEZENÍ ZÁRUK A ZÁVAZKŮ

KIVNON vynaloží veškeré úsilí, aby zabránil jakýmkoli chybám v obsahu, který se může objevit na webových stránkách. V každém případě bude společnost KIVNON zproštěna veškeré odpovědnosti za jakýkoli druh škody, která může být způsobena nedostatkem přesnosti, úplnosti, aktuálnosti, jakož i chyb nebo opomenutí, které mohou existovat v informacích a službách obsažených na těchto webových stránkách nebo v jiném obsahu, ke kterému lze přistupovat prostřednictvím nich, a nepřebírá žádnou povinnost ani závazek ověřovat nebo sledovat jejich obsah a informace.
KIVNON navíc nezaručuje dostupnost, kontinuitu nebo neomylnost provozní povahy webových stránek, a proto v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou být způsobeny nedostatečnou dostupností nebo kontinuitou provozní povahy webových stránek a služeb na nich poskytovaných, ani nenese odpovědnost za chyby v přístupu k různým webovým stránkám nebo těm, ze kterých jsou tyto služby případně poskytovány.
Stejně tak KIVNON nezaručuje, že Webové stránky a server jsou bez virů a neodpovídá za případné škody, které mohou vzniknout v důsledku rušení, opomenutí, přerušení, počítačových virů, selhání telefonů nebo odpojení v provozní povaze tohoto elektronického systému, které jsou mimo KIVNON, ani neodpovídá za zpoždění nebo zablokování v používání tohoto elektronického systému způsobené nedostatky v telefonních linkách nebo přetížením Internetový systém nebo jiné elektronické systémy, ani za škody, které mohou být způsobeny třetími stranami nezákonným zásahem mimo kontrolu společnosti KIVNON. .

DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

Veškerá práva duševního a průmyslového vlastnictví k těmto webovým stránkám a jejich obsahu (texty, obrázky, zvuky, audio, video, návrhy, kreativní prvky, software) patří společnosti KIVNON jako autorovi kolektivního díla nebo jako nabyvateli, případně třetím stranám.
Reprodukce, distribuce, veřejná komunikace a zpřístupnění celého obsahu těchto webových stránek nebo jeho části pro jakýkoli účel, na jakémkoli médiu a jakýmikoli technickými prostředky bez souhlasu společnosti KIVNON jsou výslovně zakázány.
Uživatel souhlasí s tím, že bude respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví vlastněná společností KIVNON a třetími stranami. Uživatel může zobrazit všechny prvky, vytisknout je, kopírovat a uložit na pevný disk svého počítače nebo na jakékoli jiné fyzické médium, pokud jsou výhradně a výhradně pro osobní a soukromé použití. Proto je jejich použití pro jiné účely, jejich distribuce, stejně jako jejich modifikace, změna nebo dekompilace přísně zakázána.
KIVNON může poskytovat přístup ke všem druhům informací, služeb, programů nebo dat na internetu, které mohou patřit třetím stranám, v takovém případě budou platit práva duševního vlastnictví stanovená jejich vlastníky.

ODKAZY TŘETÍCH STRAN

V případě, že jsou na webových stránkách k dispozici odkazy nebo hypertextové odkazy na jiné internetové stránky, KIVNON nebude vykonávat žádný druh kontroly nad těmito stránkami a obsahem.
Společnost KIVNON za žádných okolností nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah jakéhokoli odkazu patřícího na webové stránky třetích stran, ani nezaručuje technickou dostupnost, kvalitu, spolehlivost, přesnost, amplitudu, pravdivost, platnost a ústavnost jakéhokoli materiálu nebo informací obsažených na kterémkoli z uvedených hypertextových odkazů nebo jiných internetových stránek.
Tyto odkazy jsou poskytovány pouze za účelem informování uživatele o existenci jiných zdrojů informací o konkrétním tématu a zahrnutí odkazu neznamená schválení odkazované webové stránky společností KIVNON. KIVNON povoluje pouze odkazy na svůj obsah na jiných webových stránkách za předpokladu, že jsou vždy uctivé, v souladu s platnými právními předpisy a v žádném případě nereprodukují obsah KIVNON bez řádného povolení. .


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KIVNON provádí technická a organizační opatření nezbytná k zajištění ochrany osobních údajů a k zabránění jejich změně, ztrátě, zpracování a/nebo neoprávněnému přístupu vzhledem k současnému stavu technologie, povaze uložených údajů a rizikům, kterým jsou vystaveny. To vše v souladu s ustanoveními platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Uživatel může poskytnout společnosti KIVNON své osobní údaje prostřednictvím různých formulářů, které se za tímto účelem objevují na Webových stránkách. Tyto formuláře obsahují odkaz na Zásady ochrany osobních údajů.
Podobně může společnost KIVNON získat osobní údaje pocházející z vašeho procházení a/nebo používání těchto webových stránek v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.
Před poskytnutím osobních údajů si prosím pečlivě přečtěte naše Zásady ochrany osobních údajů.

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Tato webová stránka, stejně jako většina webových stránek na internetu, používá soubory cookie ke zlepšení uživatelského zážitku. V našich Zásadách používání souborů cookie naleznete informace o tom, co jsou soubory cookie, jaký typ souborů cookie tento web používá, jak zakázat soubory cookie ve vašem prohlížeči a jak konkrétně zakázat instalaci souborů cookie třetích stran. Než budete pokračovat v procházení našich webových stránek, přečtěte si prosím pečlivě naše Zásady používání souborů cookie.

ZMĚNA SMLUVNÍCH PODMÍNEK PRÁVNÍHO UPOZORNĚNÍ

KIVNON si výslovně vyhrazuje právo změnit toto právní upozornění bez předchozího upozornění. V důsledku toho si uživatel musí pečlivě přečíst toto právní upozornění při každém přístupu na webové stránky, vzhledem k tomu, že mohou být upraveny.
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je jeho povinností přezkoumat webové stránky a toto právní upozornění.

PRÁVO A JURISDIKCE

Veškeré otázky, které vzniknou mezi společností KIVNON a uživatelem ohledně výkladu, souladu a platnosti tohoto právního upozornění, se budou řídit ustanoveními uvedenými v tomto dokumentu a v záležitostech, na které se tyto doložky nevztahují, v souladu se španělskými právními předpisy. Strany výslovně podléhají příslušnosti soudů s místním sídlem na adrese KIVNON.