Ochrana dat

Při uplatňování platných právních předpisů o ochraně osobních údajů vás informujeme, že osobní údaje shromážděné prostřednictvím formulářů na webových stránkách: www.kivnon.com, jsou zahrnuty do konkrétních automatizovaných souborů uživatelů služeb společnosti Kivnon.

Shromažďování a automatizované zpracování osobních údajů je za účelem udržování obchodního vztahu a plnění úkolů informačních, školicích, poradenských a dalších činností společnosti Kivnon.

Tyto údaje budou předány pouze těm subjektům, které jsou nezbytné výhradně za účelem splnění výše uvedeného účelu.

Společnost Kivnon přijímá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti, integrity a důvěrnosti údajů v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Uživatel může kdykoli uplatnit práva na přístup, námitku, opravu a zrušení uznaná ve výše uvedeném nařízení (EU). Tato práva může uživatel uplatnit zasláním e-mailu na adresu: info@kivnon.com nebo na následující adresu: C/Puig del Tudons, 6, 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) Španělsko.

Uživatel prohlašuje, že všechny jím poskytnuté informace jsou pravdivé a správné, a zavazuje se je aktualizovat a informovat společnost Kivnon o jakýchkoli změnách.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro jaké účely budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Ve společnosti Kivnon budeme zpracovávat vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek: www.kivnon.com, pro následující účely:

1. V případě uzavírání smluv o zboží a službách nabízených prostřednictvím www.kivnon.com zachování smluvního vztahu, jakož i řízení, správy, informování, poskytování a zlepšování služby

2. Zasílání požadovaných informací prostřednictvím formulářů dostupných na www.kivnon.com.

3. Zasílání bulletinů (newsletterů), jakož i obchodních sdělení o propagačních akcích a/nebo reklamách www.kivnon.com a sektoru.

Připomínáme, že proti zasílání obchodních sdělení můžete vznést námitku jakýmikoli prostředky a kdykoliv zasláním e-mailu na výše uvedenou adresu.

Pole v těchto registrech musí být vyplněna a pokud tyto údaje nebudou poskytnuty, nebude možné provést vyjádřené účely.

Jak dlouho budou shromážděné osobní údaje uchovávány?

Poskytnuté osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání obchodního vztahu nebo nepožádáte o jeho vymazání, a po dobu, po kterou může z poskytovaných služeb vyplývat právní odpovědnost.

AKTIVNÍ LEGITIMACE

Zpracování vašich údajů se provádí na následujících právních základech, které je legitimizují:

1. Žádost o informace a/nebo uzavření smlouvy o službách společnosti Kivnon, jejichž podmínky vám budou v každém případě zpřístupněny před případnou smlouvou.

2. Svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas, pokud vás informujeme tím, že vám poskytneme tyto zásady ochrany osobních údajů, které po jejich přečtení, pokud souhlasíte, můžete přijmout prohlášením nebo jasnou pozitivní akcí, jako je zaškrtnutí políčka poskytnutého pro tento účel.

Pokud nám neposkytnete své údaje nebo pokud tak učiníte nesprávně nebo neúplně, nebudeme schopni se s vaší žádostí vypořádat, což zcela znemožní poskytnout vám požadované informace nebo provést smlouvu o službách.

PŘÍJEMCI 

Údaje nebudou zpřístupněny žádné třetí straně mimo společnost Kivnon, pokud k tomu nebude ze zákona povinna.

ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ UŽIVATELI SLUŽEB

V případech, kdy uživatel zahrne soubory obsahující osobní údaje na sdílených hostingových serverech, Kivnon neodpovídá za nedodržení GDPR uživatelem.

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ V SOULADU S LSSI

Společnost Kivnon informuje, že jako poskytovatel služeb hostování dat a v souladu s ustanoveními zákona č. 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu (LSSI) uchovává po dobu nejvýše 12 měsíců informace nezbytné k identifikaci původu hostovaných údajů a času, kdy byla služba zahájena. Uchovávání těchto údajů nemá vliv na utajení komunikace a mohou být použity pouze v rámci trestního vyšetřování nebo pro zajištění veřejné bezpečnosti, přičemž jsou zpřístupněny soudcům a/nebo soudům nebo ministerstvu, které to vyžaduje.

Předávání údajů ozbrojeným silám a sborům státu bude prováděno v souladu s ustanoveními předpisů o ochraně osobních údajů.

COPYRIGHT KIVNON 

Společnost Kivnon vlastní veškerá autorská práva, práva duševního a průmyslového vlastnictví, know-how a všechna další práva související s obsahem webových stránek www.kivnon.com a službami na nich nabízenými, jakož i software nezbytný pro jejich implementaci a související informace.

Reprodukce, zveřejnění a/nebo použití obsahu, zcela nebo zčásti, www.kivnon.com webových stránek, jiné než pro přísně soukromé účely, není povoleno bez předchozího písemného souhlasu.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ SOFTWARU 

Uživatel musí respektovat software třetích stran zpřístupněný společností Kivnon, i když je zdarma a / nebo veřejně dostupný.

Společnost Kivnon má potřebná práva k využívání a duševnímu vlastnictví softwaru.

Uživatel nezískává žádná práva ani licence ke sjednané službě, k softwaru nezbytnému pro poskytování služby ani k technickým informacím pro sledování služby, s výjimkou práv a licencí nezbytných pro plnění smluvených služeb a pouze po dobu trvání služby.

Pro jakoukoli akci, která přesahuje plnění smlouvy, bude uživatel potřebovat písemné povolení od společnosti Kivnon a uživateli je zakázán přístup, úprava, prohlížení konfigurace, struktury a souborů serverů vlastněných společností Kivnon, přičemž přebírá občanskoprávní a trestní odpovědnost za jakýkoli incident, ke kterému může dojít na serverech a bezpečnostních systémech v přímém důsledku nedbalosti nebo škodlivého jednání z jejich strany.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ HOSTOVANÉHO OBSAHU

Využívání služeb poskytovaných společností Kivnon v rozporu s právními předpisy o duševním vlastnictví je zakázáno, zejména:

Použití, které je v rozporu se španělským právem nebo porušuje práva třetích stran.

Zveřejnění nebo přenos jakéhokoli obsahu, který je podle názoru společnosti Kivnon násilný, obscénní, urážlivý, nezákonný, rasový, xenofobní nebo pomlouvačný.

Praskliny, sériová čísla softwaru nebo jakýkoli jiný obsah, který porušuje práva duševního vlastnictví třetích stran.

Shromažďování a/nebo používání osobních údajů jiných uživatelů bez jejich výslovného souhlasu nebo v rozporu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Použití poštovního serveru domény a e-mailových adres pro odesílání nevyžádaných hromadných e-mailů.

Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah svých webových stránek, přenášené a ukládané informace, hypertextové odkazy, nároky třetích stran a právní kroky týkající se duševního vlastnictví, práv třetích stran a ochrany nezletilých.

Uživatel je odpovědný za dodržování platných zákonů a předpisů a pravidel týkajících se provozování online služby, elektronického obchodu, autorských práv, udržování veřejného pořádku, jakož i univerzálních zásad používání internetu.

Uživatel odškodní společnost Kivnon za veškeré náklady vzniklé společnosti Kivnon v každém případě, za které je uživatel odpovědný, včetně právních poplatků a výdajů, a to i v případě konečného soudního rozhodnutí.

OCHRANA HOSTOVANÝCH INFORMACÍ  
Společnost Kivnon vytváří záložní kopie obsahu hostovaného na svých serverech, ale nemůže být zodpovědná za ztrátu nebo náhodné vymazání dat uživateli. Stejně tak nezaručuje úplné nahrazení údajů smazaných uživateli, protože tyto údaje mohly být smazány a/nebo změněny během doby, která uplynula od poslední zálohy.
 
Nabízené služby, s výjimkou specifických zálohovacích služeb, nezahrnují nahrazení obsahu uchovávaného v zálohách vytvořených společností Kivnon, pokud lze tuto ztrátu přičíst uživateli; v tomto případě bude poplatek stanoven podle složitosti a objemu obnovy, vždy s výhradou souhlasu uživatele.
 
Nahrazení smazaných dat je zahrnuto v ceně služby pouze v případě, že ztráta obsahu je způsobena příčinami, které lze připsat společnosti Kivnon.
 
OBCHODNÍ SDĚLENÍ  
Při použití LSSI. Společnost Kivnon nebude zasílat reklamní nebo propagační sdělení e-mailem nebo jinými rovnocennými elektronickými komunikačními prostředky, které nebyly dříve vyžádány nebo výslovně schváleny jejich příjemci.
 
V případě uživatelů, se kterými existuje předchozí smluvní vztah, je společnost Kivnon oprávněna zasílat obchodní sdělení týkající se produktů nebo služeb společnosti Kivnon, které jsou podobné těm, které byly původně uzavřeny se zákazníkem.
 
V každém případě může uživatel po prokázání své totožnosti požádat, aby mu nebyly zasílány žádné další obchodní informace prostřednictvím kanálů zákaznického servisu.