Obchodní podmínky nákupu

KIVNON LOGISTICS, S.L.S VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

1. PŘIJETÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1,1  Tyto nákupní podmínky vylučují všechny ostatní. Přijetí dodávek nebo služeb, a dokonce i zaplacení za ně, neznamená, že jsou přijaty prodejní podmínky dodavatele.

1.2 Nákup produktu se řídí těmito Všeobecnými nákupními podmínkami pro všechny účely a jakékoli jiné, které nejsou výslovně dohodnuty společností KIVNON, nemají žádnou hodnotu. Všechny podmínky výslovně přijaté společností KIVNON v nabídce nebo přijetí objednávky, které v důsledku toho představují její konkrétní podmínky, jsou vyloučeny.

1.3 Dodavatel neodvolatelně akceptuje Všeobecné nákupní podmínky a naše konkrétní obchodní podmínky, a to i v případě, že jsou v rozporu se všeobecnými a specifickými obchodními podmínkami Dodavatele.

1.4 Všeobecné a zvláštní obchodní podmínky dodavatele nejsou pro společnost KIVNON závazné, pokud je společnost KIVNON výslovně písemně nepřijala.

1.5 Pokud dodavatel odešle zboží po obdržení objednávky, která obsahuje tyto všeobecné nákupní podmínky, znamená to, že je přijímá a souhlasí s nimi pro všechny účely.

1.6 Předpokládá se, že osoby jednající jménem dodavatele, ať už se jedná o manažery, spolupracovníky apod., jsou jeho zástupci a mají dostatečné pravomoci jednat jako takové a zavazovat je.

1.7 Zprostředkovatelé, zástupci nebo odborníci společnosti KIVNON nejsou oprávněni provádět úkony, které ji zavazují, pokud jejich nabídky nejsou písemně potvrzeny společností KIVNON.

2. ROZSAH A DODÁNÍ DODÁVEK A/NEBO SLUŽEB

2.1 Informace o nabídkách, cenách a dodacích lhůtách se nepovažují za smlouvu, pokud KIVNON nabídku výslovně nepřijal.

2.2 Objednávky společnosti KIVNON musí jasně specifikovat rozsah nákupu nebo poskytování služeb, včetně pouze účelu objednávky.

2.3 Jakékoli změny objednávek musí být provedeny písemně pod podmínkou, že je KIVNON přijme. Za změny se rovněž považují změny vyplývající ze změn platných právních předpisů, pravidel a předpisů po přijetí příslušného příkazu; pokud tyto změny ukládají společnosti KIVNON další nebo více zatěžujících povinností, je oprávněna odvolat objednávku učiněnou dodavateli, aniž by to představovalo porušení.

2.4 Částečná dodávka nebo realizace zboží nebo služeb požadovaných od dodavatele nebude akceptována, pokud to KIVNON výslovně neakceptuje.

2.5 Dohodnuté termíny a lhůty jsou závazné. Rozhodným datem pro dodržení dodací lhůty nebo dodací lhůty je datum, kdy je zboží přijato na místě výslovně uvedeném KIVNON. Není-li dodávka "Ex Works" dohodnuta (DAP nebo DDP, 2010 Incoterms), musí dodavatel zboží zpřístupnit společnosti KIVNON s přihlédnutím k termínu dohodnutému s dopravcem pro nakládku a přepravu. Nejsou-li dohodnuté termíny dodrženy, použijí se ustanovení článku 1 124 španělského občanského zákoníku. Pokud dodavatel předpokládá potíže při výrobě nebo předchozím skladování materiálů, nebo pokud existují okolnosti, které mohou bránit nebo bránit dodávce ve stanovené lhůtě a/nebo dohodnutých kvalitách, musí dodavatel o této okolnosti předem informovat společnost KIVNON.

2.6 Přijetí dodávky nebo služby po dohodnutém termínu bez výhrad neznamená, že se KIVNON vzdává požadavku na odškodnění nebo náhradu za způsobenou škodu.

2.7 Pokud musí dodavatel provést instalační nebo montážní práce, pokud neexistuje výslovná dohoda jinak, nese nezbytné dodatečné náklady, jako je cestování, jídlo a nářadí.

2.8 Riziko ztráty nebo poškození zboží nese dodavatel až do převzetí zboží společností KIVNON nebo, není-li tomu tak, smluvní stranou výslovně určenou pro tento účel v místě dodání.

3. KVALITA

3.1 Dodavatel zaručuje, že zboží je dodáno a/nebo dodáno bez vad a v souladu s požadavky této smlouvy. Kontrola nebo platba zboží společností KIVNON neznamená, že to akceptuje nebo zprošťuje dodavatele jakýchkoli svých závazků, prohlášení nebo záruk na základě této smlouvy. Stejně tak si KIVNON vyhrazuje právo zkontrolovat zboží v zařízeních dodavatele před jeho dodáním. Pokud KIVNON provádí inspekci nebo zkoušku v zařízeních dodavatele, musí pro něj dodavatel udělat vše přiměřené a poskytnout pomoc pro bezpečnost a pohodlí pracovníků určených společností KIVNON pro inspekci. Dodavatel se zavazuje neprodleně informovat společnost KIVNON o jakémkoli podezření na vady nebo anomálie, které by mohly vést k tomu, že společnost KIVNON nepřijme dodané zboží.

3.2 Pokud má dodavatel certifikaci ISO, zaručuje to jeho dodržování všech povinností z toho vyplývajících, čímž se snižuje množství kontrol kvality požadovaných při dodání zboží do zařízení společnosti KIVNON. V tomto smyslu a s odůvodněním dodavatel souhlasí s tím, že bude podroben auditu a bude podroben jakékoli žádosti o hodnocení zaměřené na ověření jeho povinností. Dodavatel je navíc povinen neprodleně informovat KIVNON o každé eventualitě, která může mít vliv na certifikaci ISO (obnovení, zrušení atd.).

3.3 Dodavatel nemůže provádět žádné změny zboží, výrobních postupů, výrobních míst nebo surovin bez předchozího písemného souhlasu společnosti KIVNON. Dohodnou-li se strany na změnách nebo úpravách, nese veškeré náklady vzniklé při klasifikaci nebo zkouškách dodavatel. Pokud jsou takové změny nebo úpravy provedeny, může společnost KIVNON smlouvu vypovědět, a proto je dodavatel povinen zpětně odkoupit materiály jako prodejní cenu inventarizovanou společností KIVNON a nahradit způsobené škody.

3.4 Jakýkoli návrh, výroba, instalace, dodávka nebo jakýkoli jiný závazek, který musí být učiněn dodavatelem nebo jeho jménem na základě této smlouvy, musí být proveden s náležitou péčí, péčí a dobrou vírou. Dodavatel nese plnou odpovědnost za jednání v souladu s tímto nařízením.

4. CENA 

4.1 Nabídky a seznamy produktů nebo služeb nabízených dodavatelem mají pevné ceny, které nelze změnit, jakmile bude nabídka nebo objednávka učiněna společností KIVNON. Bez ohledu na výše uvedené bude přezkum cen použitelný, pokud dojde k podstatným změnám cen surovin pro zboží.

4.2 Není-li výslovně dohodnuto jinak, kupní cena nebo cena služby zahrnuje veškeré náklady, včetně dopravy, balení, cel, poplatků, pojištění a daní zatížených transakcí, s výjimkou daně z přidané hodnoty.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Faktury vystavené dodavatelem, které odpovídají dodaným produktům nebo službám, budou předloženy společnosti KIVNON při dodání produktů nebo při dokončení služeb ke spokojenosti společnosti KIVNON.

5.2 Dodavatel musí na faktuře uvést alespoň číslo a datum dodacího listu, společnost určení, číslo objednávky a/nebo odkaz na objednávku společnosti KIVNON.

5.3 Není-li výslovně dohodnuto jinak, platba se provede 30. dne v měsíci 60 dnů po obdržení faktury.

6. ZÁRUKA

6.1 Společnost KIVNON obdrží zboží nebo výrobky, přičemž si vyhrazuje právo co nejdříve v souladu se svou běžnou činností zkontrolovat, zda neexistují žádné nedostatky a zda jsou správné a úplné. Jakékoli zjištěné vady musí být oznámeny a reklamovány společností KIVNON. V tomto smyslu se dodavatel vzdává napadení nároků z vad vzniklých po uplynutí obvyklých lhůt.

6.2 Není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak, použijí se právní ustanovení o neexistenci vlastnického práva nebo skrytých vadách. Pro tyto účely je společnost KIVNON oprávněna zvolit druh nápravy a dodavatel nemůže odmítnout typ nápravy zvolený společností KIVNON, pokud nezahrnuje nepřiměřené náklady.

6.3 V případě nouze a zejména pokud je cílem zmírnit bezprostřední rizika nebo zabránit nepřiměřeným škodám, může KIVNON odstranit zjištěné vady a dodavatel musí nést náklady.

6.4 Pokud KIVNON nese náklady v důsledku vadné dodávky zboží (doprava, práce, cestovné, materiál atd.), nese je dodavatel.

6.5 V případě neexistence vlastnického práva je Dodavatel povinen osvobodit společnost KIVNON od případných nároků třetích stran, pokud to nelze přičíst Dodavateli.

6.6 Lhůta pro uplynutí lhůty pro práva z věcných vad začíná dnem převzetí zboží v zařízeních uvedených KIVNON (převod rizika).

6.7 Splní-li dodavatel svou povinnost napravit to náhradní dodávkou, počíná lhůta pro uplynutí lhůty pro zboží dodané jako náhrada okamžikem jeho dodání, ledaže při přijetí nápravy dodavatel výslovně a oprávněně uvede, že náhradní dodávku provedl pouze jako gesto zdvořilosti, aby se vyhnul soudnímu sporu nebo zachoval obchodní vztahy s dodávkou.

7. ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK 

7.1 Dodavatel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vadných výrobků nebo zboží, které dodal.

7.2 Odpovědnost dodavatele zahrnuje veškeré vzniklé výdaje a náklady, včetně těch, které vznikly pro právní obhajobu za účelem podání žaloby.

8. SUBDODAVATELSKÉ SMLOUVY S TŘETÍMI STRANAMI 

8.1 Pokud dodavatel zadá třetí strany subdodavatelům, vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti KIVNON, který společnosti KIVNON poskytuje pravomoc částečně nebo úplně ukončit smlouvu a požadovat odškodnění v případě porušení. Subdodávky nezakládají žádný smluvní vztah mezi společností KIVNON a subdodavateli dodavatele. Subdodávky nezprošťují dodavatele žádné z jeho smluvních závazků nebo závazků a dodavatel přebírá jednání svých subdodavatelů vůči společnosti KIVNON; KIVNON si může ponechat faktury a platby čekající na dodavatele a přímo je zaplatit svým subdodavatelům.

9. DODANÝ MATERIÁL

9.1 Veškeré materiály dodané společností KIVNON budou i nadále ve vlastnictví společnosti KIVNON a budou dodány k uložení. Dodané materiály nemohou být dodány nebo postoupeny třetím stranám nebo použity pro jiné účely, než které jsou uvedeny v objednávce.

9.2 Dodavatel se tímto zavazuje udržovat dodané materiály v dobrém stavu a oddělit je od vlastního majetku a identifikovat je jako majetek společnosti KIVNON.

9.3 Dodavatel pojistí dodané materiály proti všem rizikům ztráty nebo poškození ve výši rovnající se reprodukčním nákladům, přičemž uvede zájem společnosti KIVNON na pojistce a určí ji jako příjemce.

9.4 Jakmile jsou splněny jeho smluvní závazky, nebo pokud je to uvedeno společností KIVNON, musí dodavatel vrátit dodaný materiál v dobrém stavu společnosti KIVNON.

9.5 Pokud KIVNON potřebuje přezkoumat inventář dodaného materiálu v zařízeních dodavatele, musí dodavatel poskytnout přístup pracovníkům pověřeným KIVNON k provedení tohoto úkolu.

10. VÝVOZ VÝROBKŮ

10.1 Dodavatel se zavazuje respektovat právní ustanovení o kontrole vývozu přijatá Spojenými státy americkými a Evropskou unií a jejími členskými státy.

11. VYŠŠÍ MOC

11.1 Za události vyšší moci se mimo jiné považují: a) Přírodní jevy s katastrofickými účinky, jako jsou zemětřesení, zemětřesení, sopečné erupce, pohyby země, mořské bouře, záplavy a podobně. b) Války, nepokoje, revoluce a/nebo vážná porušení míru. c) Požár, výbuchy, zničení strojního zařízení nebo jiného typu zařízení. d) Průmyslové spory, jako jsou stávky, výluky, zastavení výroby a obsazení zařízení. e) Zrušení nebo zrušení povolení, výluk nebo povinné uzavření celé společnosti nebo její části.

11.2 Společnost KIVNON není povinna převzít dodávku zboží nebo služeb, pokud události vyšší moci uvedené v části 8.1 pokračují. Stejně tak KIVNON může zrušit celou smlouvu nebo její část, dokud tyto okolnosti trvají a v týdnu následujícím po jejich skončení, za předpokladu, že doba trvání takových okolností je relevantní a potřeby dodávek jsou značně sníženy v důsledku přijímání dodávek od jiných dodavatelů, které jsou pro tyto účely nezbytné.

12. UKONČENÍ A ZŘEKNUTÍ SE PRÁV

12.1 Kromě obecných důvodů ukončení v důsledku příslušných porušení a případně skrytých vad nebo vad dodané položky může společnost KIVNON upustit od smlouvy nebo ji ukončit v následujících případech: a) Pokud dojde k určité hrozbě nebo riziku, že dojde k zásadnímu zhoršení nebo existuje ve finančních vztazích dodavatele, což může vést k nedodržení sjednané dodávky. b) Pokud je dodaná věc nebo zboží před dodáním částečně nebo zcela ztraceno, a to i v důsledku nepředvídané nehody nebo nehody, kterou nelze přičíst dodavateli. V každém případě v případě částečné ztráty může KIVNON podle svého uvážení zaplatit cenu a ponechat si přijaté zboží. Je-li sjednáno poskytování služeb, platí toto ustanovení. c) V souladu s ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

12.2 V případě nedodržení dodací lhůty nebo poskytnutí služby může KIVNON požadovat, aby byla smlouva dodržena nebo ukončena; v obou případech může požadovat odškodnění za škody způsobené v důsledku zpoždění a / nebo nedodržení.

13. BEZPEČNOST PRÁCE

13.1 Osoby přidělené dodavatelem k provádění prací v zařízeních společnosti KIVNON musí dodržovat všechny platné platné právní předpisy o bezpečnosti práce a společnost KIVNON je osvobozena od všech druhů odpovědnosti v případě pracovních úrazů, které utrpí ve svých zařízeních.

14. DŮVĚRNOST

14.1 Veškerá dokumentace společnosti KIVNON, ke které má dodavatel přístup, se považuje za důvěrné informace. Tato dokumentace může zahrnovat obchodní tajemství, systémy, software a hardware, koncepty, návrhy, konfigurace, harmonogramy, náklady, provozní charakteristiky, specifikace, techniky, materiál chráněný autorským právem, patentované nebo patentovatelné vynálezy, plány, metody, výkresy, data, tabulky, výpočty, dokumenty a další písemné materiály, texty vysvětlující počítačové programy, vývojové diagramy, zdrojové a objektové kódy, obchodní a marketingové plány, informace o transakcích a dohody, cíle, umístění klientů a data.

14.2 Důvěrné informace poskytne a/nebo odhalí společnost KIVNON v rámci smluvního vztahu uzavřeného s dodavatelem, který musí přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění a zachování odpovídající povinnosti mlčenlivosti a důvěrnosti. To znamená, že musí být mimo jiné splněny následující povinnosti: a) Řádně zachovávat důvěrnost důvěrných informací a chránit je se stejnou péčí jako své vlastní důvěrné informace, které musí být v každém případě pečlivě dodržovány. b) Používat Důvěrné informace pouze pro účely popsané ve Smlouvě sjednané nebo pro jiné účely výslovně dohodnuté stranami písemně. c) Nekopírovat ani žádným způsobem reprodukovat důvěrné informace, pokud to není výslovně nezbytné v souladu se sledovanými účely, a neumožňovat ani nařizovat žádné třetí straně, aby tak učinila bez předchozího písemného souhlasu strany dodávající důvěrné informace. d) Okamžitě oznámit straně dodávající důvěrné informace, že strana přijímající důvěrné informace obdržela právní, správní, vládní nebo jiný typ žádosti o dodání všech nebo části těchto důvěrných informací, což umožňuje straně dodávající důvěrné informace přijmout odpovídající opatření na své náklady. e) Vrátit důvěrné informace, pokud o to strana, která je doručuje, požádá.

14.3 Strany se výslovně dohodly, že jakmile bude vztah z jakéhokoli důvodu ukončen, dodavatel musí vrátit veškerou dokumentaci, publikaci, materiál nebo pozadí obsahující důvěrné informace. Stejně tak povinnost mlčenlivosti zůstává v platnosti na dobu neurčitou, jakmile vztah skončí.

14.4 Výrobky nebo služby vyvinuté dodavatelem na základě údajů, návrhů, výkresů, zmenšených modelů a podobných ve vlastnictví společnosti KIVNON nemohou být dodavatelem použity pro vlastní potřebu nebo nabízeny nebo dodávány třetím stranám.

15. ODDĚLITELNOST

15.1 Pokud jsou některá nebo všechna ustanovení těchto Všeobecných nákupních podmínek nebo smluv mezi stranami uvedenými v těchto Obchodních podmínkách neplatná nebo neplatná, budou z nich na základě platných právních předpisů vynechána, aniž by to ovlivnilo platnost ostatních ustanovení.

16. OZNÁMENÍ

16.1 Veškerá oznámení týkající se této Smlouvy musí být učiněna písemně jakýmikoli platnými prostředky, které zaznamenávají datum jejich přijetí, obsah a adresáta. Dokumenty související s touto Smlouvou a učiněná oznámení musí být sepsány v jazyce Smlouvy.

17. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNÁ JURISDIKCE

17.1 Právem rozhodným pro tyto všeobecné obchodní podmínky a jakékoli spory související s touto smlouvou je španělské právo, s výjimkou protichůdných ustanovení a Haagské úmluvy o jednotném právu o mezinárodním prodeji zboží, Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a dalších úmluv.

17.2 Jakékoli další spory vyplývající z této smlouvy budou předloženy výhradně jurisdikci barcelonských soudů.

17.3 V případě jakéhokoli rozporu mezi španělskou a anglickou verzí tohoto společenského memoranda má přednost španělská verze.   

PRÁVO A JURISDIKCE  

Veškeré záležitosti vzniklé mezi společností KIVNON a uživatelem týkající se výkladu, dodržování a platnosti tohoto právního upozornění se řídí jeho vlastními doložkami a ve všech záležitostech, které v něm nejsou uvedeny, v souladu se španělskými právními předpisy se strany výslovně podřizují jurisdikci soudů a tribunálů v místě bydliště společnosti KIVNON.